Bộ Tài chính hướng dẫn việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân

Về đối tượng không được giãn nộp thuế: Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 27/2009/TT-BTC, đối tượng không được giãn nộp thuế bao gồm:...

Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã trở thành báo cáo bắt buộc phải lập để cung cấp thông tin. Các vấn đề pháp lý liên quan đến báo...

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định về hóa đơn hàng hóa, dịch vụ

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nghị định về hóa đơn hàng hóa, dịch vụ  I. Về loại hóa đơn: Ngoài các HĐ GTGT, HĐ bán hàng từ 1/1/2011 có...