Xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Đây là lỗi mà kế toán thường xuyên gặp phải và rất lúng túng trong việc xử lý. Bài viết này hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng theo :  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC
Các trường hợp có thể viết sai hóa đơn GTGT như:

+ Viết sai thông tin khách hàng : Tên công ty ; Tên người mua hàng ; Địa chỉ ; Mã số thuế

+ Viết sai thông tin ngày tháng ; tên hàng hóa; dịch vụ ; sai đơn vị tính ; số lượng ;đơn giá ; số lượng ; số tiền ; sai thuế suất …

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau :

1. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống ( chưa giao HĐ cho người mua )
Cách xử lý:
– Các bạn chỉ cần gạch chéo các liên.
Chú ý: Phải lưu giữ số hóa đơn lập sai (không sé khỏi cuống).

2. Trường hợp hoá đơn viết sai đã xé nhưng chưa kê khai ( đã giao HĐ cho người mua )
Cách xử lý:
– Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
Biên bản thu hồi hóa đơn phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của 2 bên, ghi rõ lý do thu hồi.
– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hóa đơn đã lập sai đó.
– Xuất lại Hoá đơn mới (đúng). Hai bên đúng hóa đơn mới để khai thuế.

3. Trường hợp phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:
a. Trường hợp hóa đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền thuế:
Các lỗi sai như:
– Viết sai ngày tháng, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản…
Cách xử lý:
– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.
– Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: Nội dung điều chỉnh của hoá đơn số…, ký hiệu…

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.
– Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
– Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.
Chú ý: Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”

Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

b. Trường hợp hóa đơn viết sai ảnh hưởng đến tiền thuế:
Các lỗi sai như:
– Sai đơn vị, đơn giá, thuế suất, tổng tiền ….
Cách xử lý:
– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai.
– Người bán Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.
+ Trên hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Cách kê khai: Kê khai hoá đơn điều chỉnh đó vào kỳ hiện tại.
– Bên bán: kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
– Bên mua: kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Chú ý: Đối với những hoá đơn điều chỉnh giảm (Tức là phải kê khai giảm số tiền), thì:
– Người bán: Trên bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT: Kê khai âm (-) vào Chỉ tiêu [9]: Doanh thu”, còn cột “Thuế GTGT” sẽ tự động cập nhật
– Người mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu 6, 7 trên PL 01 -2/GTGT.
VD: -25.500.000

Lưu ý: Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ, nhưng không sao, các bạn cứ ấn GHI và Kết xuất bình thường nhé.

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo