Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014

Ngày 02/03/2015 Tổng cục thuế – Cục thuế Hà Nội ban hành công văn 7851/CT-TNCN Về việc quyết toán thuế TNCN năm 2014 và công văn 7850/CT-TNCN về việc cấp MST cá nhân cho người phụ thuộc


I. Về việc ủy quyền quyết toán thuế
Cá nhân ủy quyền cho Doanh nghiệp quyết toán thay trong  các trường hợp sau : Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm ( trích tại CV).


II. Về Thu nhập chịu thuế
Thu nhập chịu thuế được xác định theo hướng dẫn tại TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013; TT số 119/2014/TT-BTC; TT số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.


III. Về việc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
NPT đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh NPT theo quy định tại điểm g, khoản 1, điều 9 TT số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được CQT cấp MST.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai đầy đỉ ( 100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2014 vào Phụ lục Bảng kê 05-03/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT TNCN để làm cơ sở cấp MST cho NPT.

Tư vấn ACMAN
Phương Thị Thanh Dung
 
 

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo