Phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT

Nếu bạn thích bài viết, vote ngay post

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT – Cách kê khai thuế hóa đơn bán hàng, GTGT theo đúng quy định về hóa đơn mới nhất hiện hành.

1. Các loại hóa đơn

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng: Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Như vậy:

– Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (DN được đặt in)

– Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

2. Cách phân biệt:

– Trên hóa đơn GTGT có dòng thuế suất   – Trên hóa đơn bán hàng không có dòng thuế suất;

– Trên hóa đơn GTGT không có dấu mộc vuông  – Trên hóa đơn bán hàng có dậu mộc vuông.

3. Cách kê khai:

3.1.  Thuế GTGT:

3.1.1 Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ và kê khai vào PL 01-2/GTGT.

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ và không được kê khai vào PL 01-2/GTGT.

3.1.2. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT và phần thuế GTGT đó các bạn hạch toán vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

– Nếu DN bạn kê khai theo pp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT

3.2. Thuế TNDN:

Hóa đơn GTGT hay Hóa đơn bán hàng nếu hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì đều được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công !!!!

1. Các loại hóa đơn

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng: Là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.”

Như vậy:

– Hóa đơn GTGT: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (DN được đặt in)

– Hóa đơn bán hàng: Dùng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ quan thuế để mua)

2. Cách phân biệt:

– Trên hóa đơn GTGT có dòng thuế suất   – Trên hóa đơn bán hàng không có dòng thuế suất;

– Trên hóa đơn GTGT không có dấu mộc vuông  – Trên hóa đơn bán hàng có dậu mộc vuông.

3. Cách kê khai:

3.1.  Thuế GTGT:

3.1.1 Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT (đủ điều kiện khấu trừ) thì được khấu trừ và kê khai vào PL 01-2/GTGT.

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ và không được kê khai vào PL 01-2/GTGT.

3.1.2. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

– Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn GTGT thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT và phần thuế GTGT đó các bạn hạch toán vào nguyên giá của hàng hóa, tài sản, chi phí.

– Nếu DN bạn kê khai theo pp trực tiếp mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng thì không được kê khai trên phụ lục 04-1/GTGT

3.2. Thuế TNDN:

Hóa đơn GTGT hay Hóa đơn bán hàng nếu hợp lý, hợp lệ, hợp pháp thì đều được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công !!!!!

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Xem thêm

Contact Me on Zalo