Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

  1. Home
  2. »
  3. Tin tức
  4. »
  5. Khái niệm tài sản dài hạn là gì?

Khái niệm tài sản dài hạn là gì?

Mục Lục
5/5 - (14 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Tài sản dài hạn thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Để tối ưu hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn, doanh nghiệp cần phân biệt rõ ràng tài sản dài hạn với tài sản ngắn hạn, cần nắm rõ bản chất các nhóm tài sản dài hạn, hiểu được tầm quan trọng của từng nhóm tài sản dài hạn. Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm bắt được toàn bộ các nội dung quan trọng trên. 

1. Tài sản dài hạn là gì?

Khái niệm tài sản dài hạn là gì?Tài sản theo định nghĩa tại chuẩn mực kế toán số 01 – chuẩn mực chung là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Ngoài ra, VAS 01 quy định Tài sản được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của tài sản đó được xác định một cách đáng tin cậy. Chi phí không được ghi nhận là tài sản trong Bảng cân đối kế toán khi các chi phí bỏ ra không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp, các chi phí này được ghi nhận ngay vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại kỳ phát sinh.

Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Về cơ bản, tiêu thức phân loại tài sản trong doanh nghiệp có thể phụ thuộc vào đặc điểm dịch chuyển giá trị tài sản, thời gian sử dụng tài sản theo chu kỳ hoạt động thông thường của đơn vị kế toán và niên độ kế toán (theo Giáo trình Nguyên lý kế toán, Học viện Tài chính). Những tài sản được sử dụng, hoặc khó chuyển đổi thành các khoản tiền xác định với thời gian trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo được phân loại là tài sản dài hạn.

Trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tài sản dài hạn là chỉ tiêu phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu tài sản ngắn hạn. Cụ thể, các loại tài sản dài hạn được phản ánh bao gồm: các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

2. Nội dung các loại tài sản dài hạn trong doanh nghiệp

Chi tiết về phân loại, bản chất từng loại tài sản được chia thành các mục sau:

a. Các khoản phải thu dài hạn

Các khoản phải thu dài hạn bao gồm toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Cụ thể:

– Phải thu dài hạn của khách hàng: là số tiền còn phải thu của khách hàng có kỳ hạn thu hồi trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

– Trả trước cho người bán dài hạn: là số tiền đã trả trước cho người bán trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường để mua tài sản nhưng chưa nhận được tài sản tại thời điểm báo cáo.

Các khoản phải thu dài hạn

– Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: là số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc.

– Phải thu nội bộ dài hạn: là các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc với nhau trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo.

– Phải thu về cho vay dài hạn: là các khoản cho vay bằng khế ước, hợp đồng, thỏa thuận vay giữa 2 bên (không bao gồm các nội dung được phản ánh ở chỉ tiêu “Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn”) có kỳ hạn thu hồi còn lại hơn 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

– Phải thu dài hạn khác: là các khoản phải thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo. Một số các khoản thu thường gặp có thể kể đến như: Phải thu về các khoản đã chi hộ, tiền lãi, cổ tức được chia; Các khoản tạm ứng, cầm cố, ký cược, ký quỹ, cho mượn… mà doanh nghiệp được quyền thu hồi.

– Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi: là khoản dự phòng cho các khoản phải thu dài hạn khó đòi tại thời điểm báo cáo.

b. Tài sản cố định

Tài sản cố định được coi là tài sản dài hạn là toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định tại thời điểm báo cáo. Cụ thể:

– Tài sản cố định hữu hình: toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo.

– Tài sản cố định thuê tài chính: toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo.

– Tài sản cố định vô hình: toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo.

– Bất động sản đầu tư: giá trị còn lại của các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo.

– Tài sản dở dang dài hạn: giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tại thời điểm báo cáo.

>>> Xem thêm:

Tài Sản Cố Định Là gì? Phân loại các loại tài sản cố định

Các điều kiện và tiêu chuẩn để xác định là tài sản cố định

c. Đầu tư tài chính dài hạn

Đầu tư tài chính dài hạn gồm tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo (sau khi trừ đi khoản dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác). Cụ thể:

Đầu tư tài chính dài hạn

– Đầu tư vào công ty con: giá trị các khoản đầu tư vào công ty con và các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân hạch toán độc lập về bản chất là công ty con tại thời điểm báo cáo.

– Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: giá trị khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm báo.

– Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Khoản đầu tư vào vốn chủ sở hữu của đơn vị khác nhưng doanh nghiệp không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng kể (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết).

– Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn còn lại trên 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo, như tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu, thương phiếu và các loại chứng khoán nợ khác.

d. Tài sản dài hạn khác

Tài sản dài hạn khác gồm tổng giá trị các tài sản dài hạn khác có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. Cụ thể:

– Chi phí trả trước dài hạn: số tiền trả trước để được cung cấp hàng hóa, dịch vụ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường kể từ thời điểm trả trước; lợi thế thương mại và lợi thế kinh doanh còn chưa phân bổ vào chi phí tại thời điểm báo cáo.

– Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại thời điểm báo cáo.

– Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn: giá trị thuần (sau khi đã trừ dự phòng giảm giá) của thiết bị, vật tư, phụ tùng dùng để dự trữ, thay thế, phòng ngừa hư hỏng của tài sản nhưng không đủ tiêu chuẩn để phân loại là tài sản cố định và có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường.

– Tài sản dài hạn khác: giá trị tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản dài hạn đã nêu trên, như các vật phẩm có giá trị để trưng bày, bảo tàng, giới thiệu truyền thống, lịch sử… nhưng không được phân loại là TSCĐ và không dự định bán trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo.

Như vậy, ACMan đã trình bày tới bạn đọc một số thông tin cơ bản cần biết về tài sản dài hạn. Để đảm bảo hoạt động theo dõi và quản lý diễn ra chính xác nhất mà kế toán doanh nghiệp cũng không gặp nhiều khó khăn trong các nghiệp vụ, hiện nay các doanh nghiệp thường trang bị thêm phần mềm hỗ trợ.

Trong đó, phần mềm kế toán online ACMan – giải pháp quản trị tài chính thế hệ mới đáp ứng tốt nghiệp vụ tài sản cố định, với tính tự động phân bổ khấu hao tài sản cố định ngay trên phần mềm, kế toán doanh nghiệp có thể dễ dàng . Doanh nghiệp dễ dàng tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản cố định.

Để được trải nghiệm thử miễn phí phần mềm, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Kinh Doanh Công ty Cổ phần ACMan

Group Hỗ trợhttps://www.facebook.com/groups/Acman.vn/

FanpageCông ty Cổ phần ACMan

Website: acman.vn

Điện thoại: 1900 63 66 85

Hotline: 0966 04 34 34

Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc