Email

info@acman.vn

Hotline

0966 04 34 34

Địa chỉ

Tầng 6, Số Nhà 28, Ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

 1. Home
 2. »
 3. Tài chính kế toán
 4. »
 5. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Mục Lục
5/5 - (1 vote) cảm ơn bạn thích bài viết

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

   Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ra đời nhằm thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Thông tư này hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước. Thời điểm cuối năm đã cận kề, đồng nghĩa với việc các kế toán cũng cần phải chuẩn bị lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp của mình.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất trong việc lập BCTC, ACMan xin được chia sẻ một vài hướng dẫn giúp kế toán lập và trình BCTC chính theo quý, theo năm đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành và trình bày BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. Thời gian nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệpphan-mem-ke-toan-acman

Thời gian nộp báo cáo tài chính (BCTC) đối với các doanh nghiệp

a. Doanh nghiệp trực thuộc nhà nước được quy định như sau:

 • Sau 20 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
 • Sau 30 ngày đối với báo cáo năm – kể từ sau ngày kết thúc năm tài chính.

b. Các tổng công ty, thời hạn gửi BCTC

 • Sau 45 ngày đối với báo cáo quý – kể từ ngày kết thúc quý.
 • Sau 90 ngày đối với báo cáo năm, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

c. Với các đơn vị kế toán trực thuộc

 • Kế toán nộp báo cáo tài chính quý, năm cho đơn vị kế toán cấp trên quản lý trực tiếp. Thời hạn do đơn vị cấp trên quy định.

d. Các DN tư nhân, các công ty hợp danh

 • Nộp BCTC sau 30 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính

e. Các DN khác còn lại

 • Nộp BCTC sau 90 ngày – kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Các nguyên tắc cần tuân thủ

   Theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC, khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện phân loại lại tài sản và nợ phải trả được xác định là dài hạn trong kỳ trước nhưng có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn. Do vậy, từ sổ chi tiết các tài khoản, kế toán cần phải tiến hành phân loại chi tiết theo nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính nêu trên.

a. Nguyên tắc dồn tích

   Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo nguyên tắc kế toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền. Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và trong báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan.

b. Nguyên tắc hoạt động liên tục

   Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Nếu BCTC không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập BCTC và lý do khiến cho doanh nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục.

c. Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp

   Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài chính, các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được tập hợp vào những khoản mục cùng tính chất. Theo nguyên tắc trọng yếu thông tin, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu các thông tin đó không có tính chất trọng yếu.

d. Nguyên tắc nhất quán

Việc trình bày số liệu và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi:

 • Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem xét lại các việc trình bày BCTC cho thấy là cần phải thay đổi để có thể trình bày BCTC một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện.
 • Có một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu phải có sự thay đổi trong việc trình bày.

e. Nguyên tắc bù trừ

   Tài sản và nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt; Chỉ thực hiện bù trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tượng, có vòng quay nhanh, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.

Khi thiết lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị ở cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau (Bù trừ doanh thu, thu nhập khác và chi phí)

f. Nguyên tắc có thể so sánh

   Theo nguyên tắc có thể so sánh giữa các kỳ kế toán, trong các báo cáo tài chính sau: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải trình bày các số liệu trên cơ sở có thể so sánh giữa các kỳ báo cáo.

 • Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Các chỉ tiêu không có số liệu, doanh nghiệp không phải trình bày trên Bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp được chủ động đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu báo cáo.

3. Các bước lập báo cáo tài chính

 • Bước 1: Tập hợp chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra đối chiếu chứng từ tập hợp được với các báo cáo thuế đã kê khai theo định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế (nội dung kê khai đúng hay sai, thiếu hóa đơn…).
 • Bước 2: Rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ theo từng hàng tháng theo quy định. Về doanh thu, lưu ý phân biệt rõ doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. Về chi phí, phân biệt rõ và ghi chép đúng vào các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác.
 • Bước 3: Phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng quy định: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán phải được trình bày thành dài hạn và ngắn hạn. Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn từ 12 tháng trở xuống được phân loại là ngắn hạn. Những tài sản và nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.
 • Bước 4: Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung sau:
 1. Cơ sở lập và trình bày BCTC,
 2. Các chính sách kế toán cụ thể được lựa chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng,
 3. Trình bày về các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác.
 • Bước 5: Căn cứ lập Báo cáo tài chính là các báo cáo tài chính kỳ trước (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản và các tài liệu kế toán chi tiết khác.

4. Công cụ đắc lực hỗ trợ lập báo cáo tài chính tự động

   Lập báo cáo tài chính là công việc đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, đây cũng là công việc chiếm nhiều quỹ thời gian nhất của kế toán. Nắm bắt được nhu cầu đó, ACMan đã cho ra đời giải pháp phần mềm kế toán ACMan với tính năng tự động trích xuất báo cáo nội bộ và báo cáo tài chính một cách nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản.

Bên cạnh đó, phần mềm còn cung cấp đầy đủ và chính xác các báo cáo cần thiết và kịp thời theo đúng quy định của Cơ Quan Thuế (lãi lỗ theo mặt hàng, lãi lỗ theo từng hóa đơn, chi tiết các khoản thanh toán theo từng hóa đơn…). Truy xuất nguồn gốc chứng từ chi tiết từ các sổ sách, tờ khai, báo cáo.

Để dùng thử miễn phí phần mềm kế toán ACMan, xin quý khách liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Điện thoại: 1900 63 66 85
Hotline: 0966 04 34 34
Email: sales@acman.vn

Đăng ký dùng thử miễn phí và nhận tư vấn về phần mềm ACMan

Tác giả

Thực Hiện Bởi : acman.vn

Phan Thế Thịnh
Phan Thế Thịnh

Bình luận

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm kiếm

Liên hệ tư vấn

Đăng ký ngay, không bỏ lỡ

Thông tin hữu ích mới nhất mỗi tuần: Bài viết chuyên gia, Thư mời hội thảo, Báo cáo chuyên ngành, eBook…
Công ty ACMANTư vấn
Scroll to Top
Nghỉ lễ 10-3

Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền thông tin sau. ACMan sẽ liên hệ với bạn trong 24h làm việc