Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Đánh giá

Thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài:

Số thuế TNDN phải nộp  = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ phần tính thuế TNDN
trên doanh thu

Trong đó:

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trả các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Trường hợp, doanh nghiệp trong nước và nhà thầu nước ngoài thỏa thuận tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ: doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN phải được quy đổi thành doanh thu không bao gồm thuế TNDN  và được xác định theo công thức sau:

 

Doanh thu tính thuế TNDN =

 

Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN
1 – Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu

Vậy, Doanh thu tính thuế TNDN là Doanh thu đã có thuế TNDN nhưng chưa có thuế GTGT.

Bình luận

Xem thêm