1. Giới hạn thói quen vặt trước khi làm việc trong 15 phút.