I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Bước 1: Cài đặt Microsoft net framework

         Đối với Win XP thì phải cài đặt bước 1 còn Win 7, Win 8, Win 8.1 thì bỏ qua bước này

              1.   Setup Net framework 3.5

           * Chú ý: Đối với hệ điều hành Windows XPSP 2, Windows XPSP1 phải cài thêm

              2. Setup WindowsInstaller-3.1-XP

              3. Setup Net framework 2.0

Bước 2: Cài đặt máy chủ SQL Server:

        Phiên bản máy chủ Server ACMan 9.1 ( SQL Server 2008) - Win 8, Win 10

            1. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 32 bit

            2. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 64 bit

        Phiên bản máy chủ Server ACMan 9.1 ( SQL Server 2005  - Win 7 , WinXP)

            1. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 32 bit ( SQL 2005 - Win XP) 

            2. Setup_ACMan 9.1_SQL Server Windows 64 bit ( SQL 2005 )

Bước 3: Cài đặt phần mềm ACMan BAR

        Phiên bản  ACMan Bar 9.1 

              1. Setup ACMan Bar 9.1 (TT200 )

              2. Setup ACMan Bar 9.1 SME (TT133)

        Phiên bản  ACPro Bar 8.1 

             1. Setup ACPro 8.1 - BAR TT200

             2. Setup ACPro 8.1 - BAR QD48

             3. Setup ACPro 8.1 - BAR QD15

 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VIDEO

           1. Hướng dẫn sử dụng

           2. Video hướng dẫn sử dụng

 

 Trong quá trình cài đặt  nếu xảy ra lỗi hoặc bạn cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ tới văn phòng Công ty cổ phần ACman  số điện thoại (84-0)6 282 2459 để được hỗ trợ tốt nhất.