Processing...
Phần mềm khách sạn
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Hotel - Client

1.Thiết lập hệ thống:

-         Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng

-         Thiết lập và quản lý hệ thống Menu - giá bán

-         Thiết lập và quản lý hệ thống phòng phục vụ

-         Thiết lập và quản lý chiết khâu, thẻ VIP, giảm giá

-         Thiết lập và quản lý hệ thống định mức tiêu hao

-         Thiết lập chung (danh mục quản lý)

 

2. Thu ngân hệ thống khách sạn:

-         Quản lý tình trạng phòng phục vụ

-         Quản lý thông tin chi tiết khách nghỉ

-         Quản lý thông tin sử dụng đồ trong phòng

-         Thực hiện thu tiền tạm ứng đặt cọc của khách

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý chi tiết doanh thu

-         Báo cáo, thực hiện giao ca, nộp tiền về quỹ

Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

      Phiên bản áp dụng cho hệ thống khách sạn

 

Giá Sản phẩm:  5.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam