Processing...
Phần mềm khách sạn
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Hotel - Accounting

1.Thiết lập hệ thống:

-         Thiết lập hệ thống phân quyền sử dụng

-         Thiết lập và quản lý hệ thống Menu - giá bán

-         Thiết lập và quản lý hệ thống phòng phục vụ

-         Thiết lập và quản lý chiết khâu, thẻ VIP, giảm giá

-         Thiết lập và quản lý hệ thống định mức tiêu hao

-         Thiết lập chung (danh mục quản lý)

 

2. Thu ngân hệ thống khách sạn:

-         Quản lý tình trạng phòng phục vụ

-         Quản lý thông tin chi tiết khách nghỉ

-         Quản lý thông tin sử dụng đồ trong phòng

-         Thực hiện thu tiền tạm ứng đặt cọc của khách

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý chi tiết doanh thu

-         Báo cáo, thực hiện giao ca, nộp tiền về quỹ

 

3. Tích hợp hệ thống kế toán quản trị:

-         Tích hợp hệ thống kế toán với các quầy thu ngân

-         Kiểm soát quyết toán ca (ngày) theo dõi doanh thu

-         Xuất kho tự động, xác định tiêu hao thực tế và định mức

-         Theo dõi công nợ phải thu (khách chưa thanh toán)

-         Theo dõi công nợ phải trả (nhập hàng chưa thanh toán)

-         Theo dõi công cụ, tài sản, thiết bị của cơ sở bán hàng

-         Theo dõi tình hình chi phí hoạt động cơ sở kinh doanh

-         Theo dõi tiền lương nhân sự của cơ sở kinh doanh

-         Báo cáo kết quả kinh doanh xác định hiệu quả

 

4. Tích hợp hệ thống kế toán tài chính - thuế:

-         Hệ thống sổ sách, báo cáo đầy đủ theo quy đinh

-         Tính năng mở, áp dụng mọi loại hình doanh nghiệp

-         Quản trị hệ thống chuỗi khách sạn của doanh nghiêp

-         Tích hợp phần mềm HTKK phiên bản cập nhật mới

-         Tích hợp hóa đơn tự in tổng cục thuế đã thẩm định

-         Tích hợp chữ ký số, nộp báo cáo qua mạng theo quy định

 

Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

      Phiên bản áp dụng cho hệ thống khách sạn

 

Giá Sản phẩm:  18.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam