Processing...
Phần mềm Bán hàng
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

ACPro Shop - Server

1. Nhập hàng in tem mã vạch:

-         Thiết lập hệ thống mã hàng quản lý khoa học

-         Thiết lập khác đáp ứng nhu cầu quản lý hệ thống

-         Nhập kho hàng hóa, in tem mã vạch định giá bán


2. Thanh toán tự động bằng đầu đọc mã vạch:

-         Thực hiện thanh toán băng đầu đọc mã vạch

-         In hóa đơn thanh toán, quản lý hàng bán

-         Theo dõi doanh thu, thu ngân theo ca (ngày)


3. Tích hợp hệ thống kế toán quản trị:

-         Tích hợp hệ thống kế toán với các quầy thu ngân

-         Kiểm soát quyết toán ca (ngày) theo dõi doanh thu

-         Xuất kho tự động, xác định lãi lỗ từng mặt hàng

-         Theo dõi công nợ phải thu (khách chưa thanh toán)

-         Theo dõi công nợ phải trả (nhập hàng chưa thanh toán)

-         Theo dõi công cụ, tài sản, thiết bị của cơ sở bán hàng

-         Theo dõi tình hình chi phí hoạt động cơ sở bán hàng

-         Theo dõi tiền lương nhân sự của cơ sở bán hàng

-         Báo cáo kết quả kinh doanh xác định hiệu quả


Ghi chú:

-         Chi phí cài đặt thêm máy tính: 5.000.000 VNĐ/1 máy tính

                  Phiên bản áp dụng cho hệ thống Shop - Siêu thị

Giá Sản phẩm:  11.000.000 đ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam