Processing...
Đào tạo Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Phòng kế toán ảo

1. Thực hành thủ công:

-         Thực hành tổ chức công tác kế toán

-         Thực hành lập chứng từ trên phòng kế toán ảo

-         Thực hành ghi sổ kế toán trên phòng kế toán ảo

-         Thực hành lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

-         Cập nhật hệ thống văn bản pháp luật kế toán, thuế

-         Thực hành trên mô hình ACMAN - Phòng kế toán ảo”

2. Thực hành trên phần mềm kế toán:

-         Cài đặt chương trình ACMAN, HTKK

-         Tổ chức công tác kế toán trên phần mềm

-         Đăng ký chi tiết và nhập số dư đầu kỳ

-         Nhập nghiệp vụ kinh tế phát sinh, in chứng từ

-         Thực hành in sổ sách báo cáo trên phần mềm

-         Tích hợp HTKK, Chữ ký số kê khai qua mạng

-         Thực hành trên mô hình ACMAN - Phòng kế toán ảo”

3. Thực tập trên ngân hàng Data dữ liệu:

-         Thực tập trực tiếp trên mô hình phòng kế toán ảo

-         Dữ liệu 101 doanh nghiệp trên 4 loại hình doanh nghiệp

-         Khai thác, tìm hiểu, phân tích dữ liệu, lập báo cáo thực tập

-         Khai thác, tìm hiểu, phân tích dữ liệu, lập báo cáo thực tập

-         Kỹ năng lập kế hoạch làm việc, kỹ năng làm việc nhóm.

4. Ôn tập – Thi cấp chứng chỉ:

-         Chấm trực tiếp trên bộ tài liệu ACMAN - Phòng kế toán ảo

-         Viết báo cáo thực hành theo quy định, kiểm tra giải trình số liệu

-         Thi kiểm tra trực tiếp trên phần mềm kế toán tích hợp HTK

Chi phí: Được gửi chi tiết kèm đề án triển khai

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam