Processing...
Đào tạo Kế toán
 Hỗ trợ trực tuyến
  Phòng Kinh doanh
  Phòng Chuyển giao
  Phòng Tư vấn
  Phòng Đào tạo

Kế toán máy

1. Nội dung đào tạo:

1.1 Lý thuyết kế toán máy

-         Hệ thống tổng quan về tài chính kế toán.

-         Khái niệm về kế toán máy, nguyên lý làm phần mềm.

-         Xem chi tiết sách và Video hướng dẫn thực hành

1.2 Cài đặt và thiết lập cơ bản

-         Cài đặt phần mềm kế toán ACMAN

-         Tạo cơ sở dữ liệu, khai báo thông tin doanh nghiệp

-         Thay đổi mật khẩu và phân quyền sử dụng chương trình

1.3 Nhập liệu cho chương trình (Bài tập mẫu Phần 3 - Trang 42)

-         Nhập số dư đầu kỳ & đăng ký chi tiết cho các tài khoản

-         Nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các phần hành kế toán

-         Thiết lập tự động (Kho hàng, TSCĐ, CCDC, Giá thành, Nhân sự)

-         Thiết lập kết chuyển tự động, thực hiện bút toán kết chuyển tự động

-         Kỹ năng lọc, tìm kiếm, kiểm soát dữ liệu, khóa dữ liệu hoàn thành

1.4 Tích hợp HTKK – In báo cáo, chứng từ

-         In chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu nhập, Phiếu xuất, Hóa đơn)

-         Tích hợp phần mềm HTKK (Thuế GTGT, TNDN, Báo cáo tài chính)

-         In sổ kế toán (Sổ tổng hợp, Sổ chi tiết); In tự động tốc độ nhanh

1.5 Tích hợp tự in hóa đơn (Hóa đơn GTGT)

-         Lập quyết định, tạo mẫu hóa đơn, lập thông báo phát hành

-         Thực hiện in hóa đơn, xử lý hóa đơn khi in sai (In chứng từ)

-         Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (báo cáo tích hợp HTKK)

2. Ôn tập – Thi cấp chứng chỉ:

-         Ôn tập, trả lời 30 câu hỏi (cuối sách, phần ôn tập)

-         Thi hết khóa (Thi tại nơi học hoặc trực tuyến www.acman.vn)

-         Cấp chứng chỉ kế toán máy khi đạt yêu cầu

Chi phí: Miễn phí

Giá Sản phẩm:  Liên hệ
Công ty Stdai Việt Nam
Đối tác 01
Chữ ký số CA2
Hãng cung cấp phần mềm Microsoft
Đối tác 02
Công ty Quảng cáo Quang Vinh
Đối tác Capis HPC
Tổng cục Thuế
Công ty cổ phần ISMC
Hội tư vấn Thuế Việt Nam
Công ty TNHH Phát triển công nghệ IDEAS Việt Nam